Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz ( Avrupa Holding A.Ş.) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, avrupaholding.com.tr sitesine bağlanırken kullandığınız ip numaranız ile kişisel tercihlerinize ait verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından;

Şirketin üyelik sözleşmelerinin ifası, 
Hizmetlerin tesisi, sunulması, devamlılığı, hizmet ve ürün alımı sonrası hizmet başlangıcı ve bitişi için faturalama, 
Zeytinyağı ürünü satışı
Vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, 
Şirketimiz faaliyetlerinden, internet sitemizdeki gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar edilmeniz,
Şirketin devamlılığının sağlanması için süreçlerin planlanması ve icra edilmesi, 
Şirketin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları kapsamında
Usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi,
Tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi,
Hizmet, ürün ve servisler hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi,
Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

Satış Öncesi Tanıtım Faaliyetlerinde Toplanan Veriler

Ad, Soyad, Adres bilgisi, firma ya da kişi telefon numaraları, e-posta adresi, firma ismi, mesleği, ürün ve hizmet taleplerine ilişkin mesajları gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, oluşturduğumuz teklifleri görüntülediklerinde mevcut IP numarası, teklif, randevu görüntüleme zamanlarının kayıtları.

Satış Esnasında ve Sonrasında Toplanan Veriler

Satın alınan ürün ya da hizmetin faturalandırılması için gerekli bilgiler (Ad,Soyad,Firma İsmi, Firma ya da kişi vergi dairesi ve numarası, adresi ), firma telefon numarası, kişi cep telefonu numarası, firma e-mail adresi, kişisel e-mail adresi, satın aldığı ürün ve hizmetin ayrıntı bilgisi, müşteri özel talep ve mesajları, müşteri destek talepleri ve mesajları, ödeme tarih ve kanallarının bilgisi, sistemde kaldıkları süreler, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, ödeme eğilimleri, hizmet alma durumu durumu (iptal, aktif, vb.), müşterilerin kullandıkları ürün ve hizmetlere ait özel sözleşmeler gibi temel müşteri ilişkisi bilgileri ve benzeri bilgiler.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına ilgili kamu kurumlarına, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar ve sair gerçek veya tüzel kişiler Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, bağımsız denetim firmalarına, uyuşmazlık halinde ilgili mahkemelere; Mali ve Hukuki Danışmanlara, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara hizmet sağlayıcı sıfatları gereği Toplu E-posta gönderilmesi vs. amacıyla aktarılabilmektedir.

Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara (mailchimp sistemi, godaddy web altyapıları, surveymonkey, google business yapısı ve eklentileri, vb.) aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da, elektronik posta, kısa mesaj, web sitelerimizdeki bilgi formları gibi elektronik ortamda toplanır.

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır. İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.
Kişisel Verilerin Nasıl İşlendiğini Öğrenme Hakkınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişi üyelerimiz ve tüzel kişi üyelerimizin çalışanları/yetkilileri, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir: 

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimizin Kısıklı Caddesi No:28 Avrupa İş Merkezi, ALTUNİZADE/İSTANBUL adresine yazılı olarak Noter kanalı ile, iadeli taahhütlü mektupla ya da info@avrupaholding.com.tr adresimize gönderebilirsiniz.